Algemene Voorwaarden
AVK Training & Coaching B.V.

Gevestigd aan de Heikantstraat 19, 5581 VB Waalre, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 18026925

Artikel 1. Definities

 1. In de onderhavige Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen met een hoofdletter geschreven en hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of indien uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:
AVK: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt of de inschrijving (ten behoeve van de Deelnemer) heeft verricht en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtnemer in de zin van artikel 6:231 sub c BW. Indien de Opdrachtgever de inschrijving ten behoeve van zichzelf heeft verricht, dan is de Opdrachtgever tevens de “Deelnemer”.
Deelnemer: de natuurlijk persoon die zichzelf heeft ingeschreven of door een Opdrachtgever is ingeschreven voor Training van een team of individuele Training. Indien de Deelnemer de inschrijving ten behoeve van zichzelf heeft verricht, dan is de Deelnemer tevens Opdrachtgever.
Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht tussen AVK en Opdrachtgever op grond waarvan toegang wordt verkregen tot een Training of op grond waarvan AVK een Training organiseert voor de Opdrachtgever.
Training: alle (maatwerk) coaching, trainingen, cursussen, workshops, bijeenkomsten, conferenties, master classes en begeleiding onder meer op het gebied van digitale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, privacy en secretariaat, alles in de ruimste zin van het woord.
Online Training: alle Trainingen die worden gegeven door middel van online applicaties en communicatie op afstand (hoe dan ook genaamd).
Maatwerk Training: de Training die specifiek in opdracht of aan de hand van de wensen en criteria van de Opdrachtgever door AVK wordt ontwikkeld en gegeven.
Persoonlijke Online Training: Online gegeven Training 1-op-1 of 1-op-2, maar nooit met meer dan 2 Deelnemers tegelijk.
Website: de website van AVK welke te bereiken is via: https://www.avk.nl.
Partijen: AVK en Opdrachtgever gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.
Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 1. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde

 1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, Trainingen, diensten en werkzaamheden van AVK, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door AVK uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door AVK gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop AVK de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met AVK, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met AVK in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door AVK vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 6. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met AVK gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en AVK gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
 8. AVK behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Overeenkomsten met betrekking tot Maatwerk Trainingen komen tot stand door schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de offerte van AVK te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van AVK.
 2. Overeenkomsten die online worden gesloten, komen tot stand op het moment dat de Opdrachtgever alle stappen van het inschrijfproces succesvol heeft doorlopen en de eventueel vereiste vooruitbetaling ten aanzien van de betreffende Training heeft voldaan.
 3. Indien Opdrachtgever mondeling akkoord gaat met de offerte en er mee instemt, of die indruk wekt, dat AVK werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de opdracht vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever AVK verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 4. Offertes van AVK worden vrijblijvend gedaan en kunnen door AVK worden herroepen direct na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding staat opgenomen.
 5. Alle prijzen en tarieven in de offertes en aanbiedingen van AVK zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 6. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de offertes van AVK, binden AVK niet.
 7. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte informatie of gegevens onjuist waren heeft AVK het recht haar prijzen hier op aan te passen.
 8. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden AVK slechts, indien deze door AVK schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Deze offerte is geldig tot en met 30 dagen na verzending. Hierna vervalt dit aanbod.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. AVK zal de Maatwerk Trainingen zo zorgvuldig en vakbekwaam mogelijk verrichten op basis van een inspanningsverplichting en – in voorkomend geval – overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. AVK heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 4. AVK heeft het recht om door haar ingeschakelde derde(n) of ingezette medewerker(s), waaronder trainers en coaches, te vervangen. AVK zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle informatie en gegevens, waarvan AVK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan AVK worden verstrekt.
 6. Indien de informatie en gegevens als bedoeld in lid 5 niet tijdig aan AVK worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft AVK het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.
 7. Opdrachtgever kan geen exclusiviteit afdwingen op door AVK geleverde diensten, waaronder Maatwerk Trainingen. Het staat AVK vrij om ook directe concurrenten van Opdrachtgever te bedienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de Overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging. Indien geen termijn is overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van de Training.
 2. De Overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens met goedvinden van beide partijen.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk. Opdrachtgever zal bij Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde duur een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen, tenzij in de Overeenkomst een andere termijn staat vermeld.

Artikel 6. Deelnemers

 1. Opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal Deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de Training. Het aantal Deelnemers kan na de totstandkoming van de Overeenkomst niet naar beneden worden bijgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een of meer Deelnemers zijn of haar deelname desondanks wenst te annuleren of niet komen opdagen, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever zichzelf of één of meer Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan een Online Training, ontvangen de betreffende Deelnemers voor aanvang van de Online Training de benodigde instructies om deel te nemen aan de Online Training, waaronder eventuele inlogcodes. De Deelnemers kunnen vervolgens deelnemen door de ontvangen instructies op te volgen.
 3. Indien er voor een bepaalde (Online) Training een minimum aantal Deelnemers door AVK wordt vermeld, kan deze (Online) Training alleen doorgang vinden indien er voldoende inschrijvingen plaatsvinden. Indien het minimum aantal Deelnemers niet wordt behaald, heeft AVK het recht de betreffende (Online) Training niet plaats te laten vinden (te annuleren) zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. AVK zal in dat geval een nieuw voorstel voor een datum en tijdstip voor deelname aan de Opdrachtgever en Deelnemers doen. Indien Opdrachtgever of de Deelnemers dit voorstel niet accepteren, zal AVK het inschrijfgeld binnen 14 dagen terug betalen.

Artikel 7. Verzetten van een Maatwerk Training

 1. Indien de Opdrachtgever een Maatwerk Training wenst te verzetten gelden de volgende voorwaarden en vergoedingen:
Moment waarop het verzoek tot verzetten AVK heeft bereikt Training van maximaal 5 trainingsdagen Training met meer dan 5 trainingsdagen of wanneer er meer dan 10 trainingsdagen zijn gepland Trainingen met open inschrijving
Korter dan 24 uur voor aanvang van de (eerste) trainingsdag 100% 100% 100%
Langer dan 24 uur, maar korter dan 6 werkdagen voor aanvang van de (eerste) trainingsdag 70% 100% 100%
Langer dan 5, maar korter dan 11 werkdagen voor aanvang van de (eerste) trainingsdag 35% 100% 100%
Langer dan 10, maar korter dan 16 werkdagen voor aanvang van de (eerste) trainingsdag Kosteloos 70% 70%
Langer dan 15, maar korter dan 21 werkdagen voor aanvang van de (eerste) trainingsdag Kosteloos 70% 70%
Langer dan 20, maar korter dan 26 werkdagen voor aanvang van de (eerste) trainingsdag Kosteloos 35% (met een minimum van € 600,-) 35%
Langer dan 25, maar korter dan 31 werkdagen voor aanvang van de (eerste) trainingsdag Kosteloos Vast bedrag € 600,- Kosteloos
Langer dan 30, maar korter dan 41 werkdagen voor aanvang van de (eerste) trainingsdag Kosteloos Vast bedrag € 600,- Kosteloos
Langer dan 40 werkdagen voor aanvang van de (eerste) trainingsdag Kosteloos Kosteloos Kosteloos
 1. De percentages zoals opgenomen in de tabel in lid 1 van dit artikel betreffen percentages van de overeengekomen dagprijs voor de verzette Indien geen dagprijs is overeengekomen, maar enkel een totaalsom, zal deze totaalsom worden gedeeld door het aantal overeengekomen trainingsdagen en geldt het hierboven vermelde percentage als percentage van de kosten voor de verzette trainingsdagen. In geval van een Training met open inschrijving betreft het een percentage van de volledige inschrijfkosten.

Artikel 8. Annulering door AVK

 1. In het geval van ziekte van een coach of enige andere vorm van overmacht zal AVK zich redelijkerwijs inspannen om voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal AVK de Opdrachtgever en Deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en in overleg een nieuwe datum vaststellen. AVK is in deze gevallen geen restitutie van reeds betaalde bedragen of enige ander vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever of Deelnemer verschuldigd.
 2. Indien de samenwerking tijdens de Training met de Deelnemer(s) naar mening van AVK niet blijkt te werken, dan behoudt AVK zich het recht voor de Overeenkomst met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) op te zeggen onder terugbetaling van het resterende bedrag voor nog niet genoten Training sessies. AVK is in voorkomend geval niet tot enige verdere schadevergoeding gehouden.
 3. Indien een Deelnemer van de Training door zijn/haar gedrag of anderszins het normale verloop van de Training verstoort of anderszins belemmert, behoudt AVK zich het recht voor om de betreffende Deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 9. Training op locatie

 1. Indien een Training in opdracht van Opdrachtgever op een door Opdrachtgever te bepalen of aan te wijzen locatie plaats vindt, komen de kosten voor het gebruik (huur) van deze locatie voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient er in dat geval zorg voor te dragen dat:
  1. AVK tijdig (dat wil zeggen: minimaal 1 uur voor aanvang van de Training) toegang heeft tot de ruimte waar de Training wordt gegeven;
  2. AVK de beschikking heeft over de (kantoor)faciliteiten en internet- en elektra-aansluitingen, zoals in de Overeenkomst vastgelegd;
  3. De locatie of de ruimte waar de Training plaats vindt, geschikt is voor de betreffende Trainingsdoeleinden en over voldoende capaciteit voor het aantal Deelnemers beschikt.

Artikel 10. Strippenkaart

 1. AVK biedt een zogenaamde strippenkaart aan. Deze strippenkaart geeft recht op een bepaald aantal overeengekomen uren aan Persoonlijke Online Training.
 2. De strippenkaart heeft een onbeperkte geldigheidsduur. De uren verlopen dus niet en kunnen altijd worden ingezet voor Persoonlijk Online Training. Ongebruikte uren van de strippenkaart kunnen echter niet worden omgezet in contanten. Evenmin vindt er restitutie van ongebruikte uren plaats.

Artikel 11. Tarieven en tariefwijziging

 1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen maandelijks of jaarlijks, voorafgaand aan de nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien AVK geen aanbieding of offerte heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te leveren diensten op basis van het uur-, dagdeel- of dagtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal AVK de tarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.
 3. AVK is gerechtigd de tarieven voor lopende Overeenkomsten jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2020 = 100).

Artikel 12. Facturatie

 1. AVK heeft het recht om bij Maatwerk Trainingen 50% bij aanvang van de Overeenkomst als aanbetaling te verlangen, maar is hiertoe niet verplicht. De overige 50%, zal in dat geval worden gefactureerd op het moment dat de Maatwerk Training is afgerond.
 2. Wanneer een Training bestaat uit losse trainingsdagen, zal iedere losse trainingsdag worden gefactureerd in dezelfde maand als waarin de trainingsdag plaatsvindt.
 3. Trainingen met open inschrijving worden direct na inschrijving gefactureerd. De betaling dient te worden voldaan voor aanvang van de Training.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door AVK aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. AVK is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
 2. Na het verstrijken van de betaaltermijn verkeert Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke AVK maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de werkelijk door AVK gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. In bovenstaande gevallen heeft AVK voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 5. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 6. Indien Opdrachtgever meent dat een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn bezwaren aan AVK kenbaar te maken. De betalingsverplichting blijft te allen tijde staan. Betaling mag dan ook niet worden opgeschort. Het eventueel teveel betaalde zal, eerst nadat daarvan sprake is gebleken, door middel van een creditfactuur worden verrekend.
 7. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft AVK het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen in de vorm van een borgstelling voor het factuurbedrag of, indien het een duurovereenkomst betreft, de overeengekomen duur van de dienstverlening.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is AVK, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is AVK gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
  5. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van AVK op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 3. De Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid de Overeenkomst met AVK op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens AVK nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die AVK vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen AVK reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan AVK verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is AVK gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is AVK eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De organisatie en uitvoering van Trainingen alsmede het opstellen van het lesmateriaal, geschiedt naar beste vermogen van AVK. AVK kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de Training verkondigd. AVK aanvaardt uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Deelname aan de Trainingen is voor eigen risico van de Deelnemer en Opdrachtgever. AVK aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor een tijdens de Training ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de Deelnemer(s) respectievelijk Opdrachtgever, alsmede voor tijdens de Training opgelopen persoonlijk letsel van de Deelnemer(s).
 3. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van AVK voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door AVK van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, beperkt tot het factuurbedrag dat door AVK voor de betreffende Training in rekening werd gebracht.
 4. De aansprakelijkheid van AVK is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van AVK wordt uitgekeerd.
 5. Aansprakelijkheid van AVK voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte van werknemers en/of letselschade is in alle gevallen uitgesloten.
 6. AVK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AVK is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever of Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie. Voorts is AVK niet aansprakelijk voor het wel of niet opvolgen van adviezen door de Deelnemer(s) en Opdrachtgever in door AVK aangeboden Trainingen. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en niet dwingend.
 7. De aansprakelijkheid van AVK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever AVK onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en AVK ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel 16. Verjaringstermijn

De termijn waarbinnen Opdrachtgever AVK tot vergoeding van schade kan aanspreken, is in alle gevallen beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het moment waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. De aansprakelijkheid van AVK vervalt in ieder geval na ommekomst van 1 jaar na uitvoering van de werkzaamheden waaruit de schade voortvloeit.

Artikel 17. Klachten

 1. De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door AVK in overeenstemming met de klachtenregeling van AVK, welke kan worden ingezien op: https://www.avk.nl/inschrijf-voorwaarden/.
 2. Klachten over gegeven Training dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na het eindigen daarvan aan AVK te worden gemeld. Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal AVK deze zo goed mogelijk proberen te verhelpen. Daarbij zal AVK zich inspannen de klacht binnen een redelijke termijn in overeenstemming met de bepalingen van de klachtenregeling af te handelen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 18. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is AVK gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van AVK, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van AVK waardoor AVK de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
 3. Indien AVK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: epidemie of pandemie, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden op last van een overheidsinstelling.
 5. Wanneer een Training op locatie niet door kan gaan wegens door de overheid opgelegde beperkingen en/of maatregelen zoals, maar niet uitsluitend, tijdens een pandemie of epidemie, heeft AVK het recht om aan de Opdrachtgever voor te stellen de Training op locatie om te zetten naar een Online Training. Indien de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Partijen in overleg treden over het kosteloos verzetten van de Training naar een andere datum, althans uit te stellen tot dat de beperkende maatregelen zijn opgeheven.
 6. Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot een Training op locatie ondanks dat er beperkende maatregelen gelden of indien sprake is van voorzienbare omstandigheden waardoor de Training op locatie geen doorgang kan vinden en AVK heeft de Opdrachtgever op deze beperkende maatregelen of te voorziene omstandigheden gewezen, komt aan de Opdrachtgever geen beroep toe op het kosteloos verzetten van de Training. In dat geval gelden de bepalingen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden onverkort.

Artikel 19. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt AVK zich de rechten en bevoegdheden voor die AVK toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle auteursrechten met betrekking tot door AVK aan Opdrachtgever of Deelnemer verstrekte of door AVK in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde werken, zoals cursusmateriaal, rapporten, adviezen, opdrachten, software, beeldmateriaal, enz., behoren slechts aan AVK en mogen slechts door de Opdrachtgever en Deelnemer worden gebruikt en vermenigvuldigd ten behoeve van (persoonlijk) gebruik binnen de eigen organisatie. De door AVK verstrekte of ontwikkelde werken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van AVK openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte werken anders voortvloeit.
 3. AVK behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Indien de Opdrachtgever of Deelnemer teksten, beeld- of geluidsmateriaal aan AVK verstrekt, al dan niet fysiek, digitaal of anderszins, bijvoorbeeld wanneer de Opdrachtgever of Deelnemer dit via de Website van AVK uploadt, verstrekt de Opdrachtgever c.q. Deelnemer daarmee aan AVK een eeuwigdurende en onbeperkte gebruikslicentie ten aanzien van de betreffende teksten, beeld- of geluidsmateriaal (hierna: “Geüpload Werk”), zonder dat AVK voor het gebruik een vergoeding aan Opdrachtgever of Deelnemer is verschuldigd. AVK is onder meer gerechtigd het Geüpload Werk, eventueel geanonimiseerd, aan te wenden in andere (Online) Trainingen ten behoeve van andere Opdrachtgevers.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien AVK op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en AVK zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is AVK niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. In afwijking van lid 1 van dit artikel heeft AVK het recht om vertrouwelijke informatie te delen met derden die door AVK worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, doch slechts voor zover het delen van deze informatie noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 21. Nawerking

De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

Artikel 22. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door AVK gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van AVK, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat AVK met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Laatste herziening te Waalre op 18-10-2022

Klachtenregeling AVK

Interne klachten coördinator: A. Mol (per 1-9-2019), plaatsvervangend klachten coördinator: S. Meerhoff (per 1-1-2021)

Escalatie klachten coördinator: B. van Kleef, directeur (sinds 1-1-2007)

Onafhankelijke derde: P. Jacobs (sinds 3-5-2022)

Bij diverse afdelingen binnen AVK Training & Coaching kunnen klachten over (ingehuurde) medewerkers, stagiairs en de organisatie als geheel binnenkomen. Dat kunnen klachten zijn over het beleid van de organisatie, over uitingen van de organisatie, over individuele medewerkers en over collega’s onderling.

Klachtenbehandeling vormt een belangrijk aspect van servicegericht denken. Adequaat reageren is belangrijk om de relatie met publieksgroepen te behouden of te verstevigen. Een onjuiste of onvolledige afhandeling van een klacht kan het imago van AVK Training & Coaching schaden. Dat moet natuurlijk vermeden worden. Daarom is een standaardprocedure uitgewerkt voor de behandeling van klachten.

 1. De aanspreekpersoon voor klachten van en over AVK is de klachten coördinator. Alle klachten worden mondeling en/of schriftelijk bij hem/haar ingediend.
 2. De klachten coördinator is verantwoordelijk voor de registratie, behandeling en afhandeling van de klacht. Bij afwezigheid wegens vakantie en ziekte en dergelijke, zorgt de coördinator voor vervanging. De klager moet binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk antwoord krijgen. Als de klacht niet binnen de twee weken kan worden afgehandeld, krijgt de klager binnen twee weken een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt informatie verstrekt over de verdere procedure. De brief wordt ondertekend door de directie.
 3. De klacht wordt voorgelegd aan de klachten coördinator. Binnen twee maanden is de klacht afgehandeld.
 4. Personen en/of afdelingen waarover wordt geklaagd, hebben recht op inzage in alle gegevens die voor hen relevant zijn, voor zover deze geen schade toebrengen aan derden.
 5. Als het van belang is dat een klacht en de afhandeling bekend zijn bij andere medewerkers, dan moeten die hiervan op de hoogte worden gebracht. In hoeverre dat nodig is, wordt bepaald door de directie.
 6. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. De coördinator mag geen gegevens verstrekken aan personen die er niet bij betrokken zijn en er geen belang bij hebben op de hoogte gebracht te worden.
 7. Alle klachten en antwoorden worden geregistreerd in de klachten map van de privacy-mailbox. De afhandeling wordt bijgehouden in de klachtenadministratie.
 8. Als de klager niet tevreden is over de afhandeling en opnieuw een klacht indient, is de directie samen met de onafhankelijke derde verantwoordelijk voor de afhandeling. Zij horen de betrokkenen indien dit nog niet was gebeurt. De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend.
 9. Klachten hebben een bewaartermijn van 5 jaar na afhandeling.
 10. Regelmatig dient een evaluatie van de klachten plaats te vinden.
 11. Klachten die afgehandeld worden via deze procedure zijn bijvoorbeeld:
  1. Klachten over kwaliteit van diensten en producten
  2. Klachten over individuele (ingehuurde) medewerkers of stagiairs
  3. Ongepast of ongewenst gedrag
  4. ARBO gerelateerde klachten zoals klachten over de werkplek of beeldschermwerk

Laatste herziening te Waalre op 22-4-2022